วิธีการปฏิบัติสำหรับนักศึกษากองทุนฯ ภาคเรียนที่ 2/2566

     นักศึกษากองทุนฯ ที่ลงทะเบียนเรียนภาค 2/2566 ให้ปฏิบัติ ดังนี้
วันที่ 1 – 16 ธ.ค. 2566
    ลงทะเบียนเรียน ภาค 2/2566 ผ่านระบบออนไลน์ https://www.siam.edu  /ดูกำหนดการลงทะเบียน
    นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนโดยใช้วงเงินกู้ได้จนกว่าการลงทะเบียนจะแล้วเสร็จ หากมีวงเงินคงเหลือระบบจะโอนไปไว้ในภาค 3/2566 ต่อไป
     เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายการเงินจะทำการตัดใบเสร็จในระบบให้ โดยนักศึกษาไม่ต้องมาติดต่อด้วยตนเอง ยกเว้นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาพิเศษ ประเภทต่างๆ ให้นำหลักฐานไปยื่นที่ฝ่ายการเงิน อาคาร 19 ชั้น 1 หลังลงทะเบียนทุกครั้ง
วันที่ 16 – 24 ม.ค. 2567
     ลงทะเบียนเรียนสาย เพิ่ม/ถอนรายวิชา
วันที่ 25 ม.ค. – 10 ก.พ. 2567
     นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว ให้เข้าระบบเพื่อยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม (บันทึกค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ) ผ่าน Application กยศ. Connect หรือ  https://wsa.dsl.studentloan.or.th และพิมพ์แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม เพื่อลงนามและจัดส่งเอกสาร ดังนี้
  ** รายการเอกสารที่ต้องส่งทั้งหมด **
     1. แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม จำนวน 1 ฉบับ 
     2. สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้ยืม จำนวน 1 ฉบับ
     3. สำเนาบัตรประชาชนผู้แทนโดยชอบธรรม จำนวน 1 ฉบับ (กรณีผู้กู้ยืมอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์)     
ส่งเอกสารทั้งหมดด้วยตนเองที่
อาคาร 12 ชั้น 6 ห้อง 12-602 เวลา 9.00-16.00 น.
ตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค. – 10 ก.พ. 2567 (หยุดวันอาทิตย์)
สอบถามโทร. 064-696-2660, 02-868-6860, 02-867-8000 ต่อ 5115, 5330