ประวัติความเป็นมา


               “สำนักแนะแนวและทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ” เดิมเป็นหน่วยงานสนับสนุนวิชาการภายใต้ชื่อ “แผนกแนะแนวและจัดหางาน” มีการพัฒนาตามลำดับ ดังนี้…

ปี พ.ศ. 2536 

        มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนักศึกษา

ปี พ.ศ. 2537

        มีบุคลากรประจำ จำนวน 3 คน โดยมีหัวหน้าแผนกเป็นผู้บริหารงาน ดำเนินงานด้านการแนะแนวนอกสถานที่ และจัดหางานให้นักศึกษา และบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา โดยทำการอยู่ที่สำนักหอสมุด ชั้น 2 เป็นการชั่วคราว

ปี พ.ศ. 2538

        ย้ายที่ทำการไปยังอาคาร 15 ชั้น 1 โดยมีบุคลากรเพิ่มเป็น 4 คน มีนักจิตวิทยาการปรึกษาให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาที่มีปัญหาในด้านต่างๆ รวมถึงดำเนินงานครอบคลุมการให้บริการแนะแนวครบทุกด้าน

ปี พ.ศ. 2539 

       ย้ายที่ทำการมายังอาคาร 17 ชั้น 2 โดยมีบุคลากรจำนวน 9 คน และดำเนินงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเพิ่มอีกภารกิจหนึ่ง จนถึงปัจจุบัน

ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน
       ได้ปรับเปลี่ยนจาก “แผนกแนะแนวและจัดหางาน” เป็น “สำนักแนะแนวและทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา” โดยมีผู้อำนวยการสำนักฯ เป็นผู้บริหารงาน และแบ่งหน่วยงานเป็น 2 แผนก คือ แผนกแนะแนวและจัดหางาน และแผนกทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยมีหัวหน้าแผนกดูแล ภายใต้บุคลากรที่ปฏิบัติงานร่วมกัน