การต่อสัญญากองทุนฯ ปีการศึกษา 2567

          นักศีกษาชั้นปี 2-6 ที่มีความประสงค์ขอกู้กองทุนต่อ ในภาคเรียนที่ 1/2567 ให้จัดเตรียมเอกสาร และส่งเอกสารตามกำหนด ดังต่อไปนี้

รายการเอกสารที่ต้องส่งทั้งหมด มีดังนี้
1. แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ
2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้ยืม 1 ฉบับ
3. สมุดบันทึกกิจกรรมจิตอาสา พร้อมแนบหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
1. สำเนาบัตรประชาชนของบิดา 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประชาชนของมารดา 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง (กรณีผู้กู้ยืมไม่ได้อยู่กับบิดามารดา และอยู่ในความอุปการะของผู้ปกครอง) 1 ฉบับ

4. เอกสารรับรองรายได้ครอบครัว
   – กรณีมีรายได้ประจำ เช่น ข้าราชการ พนักงานบริษัท ใช้หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน
   – กรณีไม่มีรายได้ประจำ เช่น ค้าขาย เกษตรกร หรือไม่ได้ประกอบอาชีพ ใช้หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว กยศ.102   และสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับรองรายได้
      คุณสมบัติผู้รับรองรายได้ 

      ตัวอย่างการกรอก กยศ.102 
*** ผู้ที่ไม่ส่งเอกสารตามกองทุนฯ กำหนด ถือว่าไม่ประสงค์กู้ต่อในปีการศึกษา 2567 ***
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-868-6860, 02-867-8000 ต่อ 5115  5330