วิธีการปฏิบัติสำหรับนักศึกษากองทุนฯ ภาคเรียนที่ 3/2566

ส่งวันที่ 18 – 30 เม.ย. 2567 และปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
      1. ให้นักศึกษาเข้าระบบ DSL เพื่อทำแบบยืนยันการเบิกเงิน โดยเลือกบันทึกเฉพาะค่าครองชีพเท่านั้น
      2. จัดส่งเอกสารทั้งหมด ดังนี้
              แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม จำนวน 1 ฉบับ
               สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้ยืม จำนวน 1 ฉบับ
               สำเนาบัตรประชาชนผู้แทนโดยชอบธรรม (กรณีผู้กู้ยืมมีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์) 1 ฉบับ
                  Click ดูตัวอย่างเอกสารทั้งหมด 
      3. ส่งเอกสารด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 18 – 30 เม.ย. 2567 เวลา 9.00-16.00 น. ที่อาคาร 12 ชั้น 6 ห้อง 12-602 (หยุดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ส่งวันที่ 25 พ.ค. – 15 มิ.ย. 2567 และปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
       1. ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนภาค 3/2566 ผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://www.siam.edu วันที่ 21-24 พ.ค. 2567 (เพิ่มถอนรายวิชา วันที่ 11-14 มิ.ย. 2567)
           กรณีมียอดเงินลงทะเบียนมากกว่ายอดกู้ ให้เข้าระบบสำนักทะเบียนอีกครั้ง ภายใน 3 วันทำการ เพื่อพิมพ์ใบสรุปรายวิชา และนำไปชำระเงินที่ธนาคาร หรือฝ่ายการเงิน อาคาร 19 ชั้น 1 ภายในวันที่ 1 มิ.ย.67
            กรณีลงทะเบียนครบทุกรายวิชาแล้ว ฝ่ายการเงินจะทำการตัดใบเสร็จในระบบ โดยนักศึกษาไม่ต้องมาติดต่อด้วยตนเอง
       2. ให้นักศึกษาเข้าระบบ DSL เพื่อทำแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ
       3. จัดส่งเอกสารทั้งหมด ดังนี้
              แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม จำนวน 1 ฉบับ
               สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้ยืม จำนวน 1 ฉบับ
               สำเนาบัตรประชาชนผู้แทนโดยชอบธรรม (กรณีผู้กู้ยืมมีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์) 1 ฉบับ
                  Click ดูตัวอย่างเอกสารทั้งหมด
       4. ส่งเอกสารด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. – 15 มิ.ย. 2567 เวลา 9.00-16.00 น. ที่อาคาร 12 ชั้น 6 ห้อง 12-602 (หยุดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

สอบถามเพิ่มเติม 0-2867-8000 ต่อ 5115, 5330 หรือ 064-696-2660