บุคลากร

อ.กันทิมา  ปลื้มใจ
ผู้อำนวยการสำนักแนะแนวและทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
 : kantima@siam.edu
อ.นฤมล  ศรีวิลัย
หัวหน้าแผนกแนะแนวและจัดหางาน
 : narumon.sri@siam.edu
อ.ณัฏฐนันท์  คชเสนีย์
หัวหน้าแผนกกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
 :  natthanan.kho@siam.edu
นายภาสวร  พลวัฒน์สิริกุล 
 : phassaworn.pon@siam.edu
น.ส.อุษา  กองเหม็ง
 : usa.kon@siam.edu
น.ส.วรรณิศา  คำหอมรื่น
 : wannisa.kha@siam.edu
นายณัฐวุฒิ  พยุงเกียรติคุณ
: nuttawut.pay@siam.edu
น.ส. โยษิตา ศรีดี
 : yosita.sri@siam.edu
น.ส. ศิริวรรณ ภาคยพงศ์
 : bld2@siam.edu