ขอบข่ายการให้บริการ

 
           มหาวิทยาลัยสยามตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการแนะแนว และกองทุนเงินให้กู้ยืมแก่นักศึกษา จึงได้จัดตั้งสำนักแนะแนวและทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาขึ้น เพื่อให้บริการแก่นักศึกษาในด้านต่างๆ ดังนี้…
1. บริการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยา (Counseling Service) 
          เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบปัญหาในด้านต่างๆ เช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหาการเรียน ปัญหาการปรับตัว ปัญหาบุคลิกภาพ โดยมีนักจิตวิทยาการปรึกษา (Counselor) เป็นผู้ให้การปรึกษาโดยเฉพาะ เพื่อเอื้ออำนวยให้นักศึกษาสามารถแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข
2. บริการสนเทศ (Information Service)
      เป็นบริการที่ให้ข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษา ในด้านการประกอบอาชีพ ตลาดแรงงาน การศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น วารสาร จดหมายข่าว บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ของสำนักแนะแนวฯ เพื่อให้นักศึกษาได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
3. บริการจัดหางาน (Placement Service)
        เป็นบริการที่จัดให้แก่นักศึกษา และบัณฑิตที่ต้องการหางานทำ โดยสำนักแนะแนวฯ จะเป็นหน่วยงานกลางในการติดต่อประสานงานระหว่างนักศึกษากับบริษัท หรือองค์กรต่างๆ ที่มีตำแหน่งงานว่าง ช่วยให้นักศึกษามีช่องทางในการหางานทำเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับกรมจัดหางาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม จัดงานวันนัดพบแรงงานขึ้นเป็นประจำทุกปี
4. บริการจัดอบรม (Training Service)
        เพื่อเตรียมความพร้อม และพัฒนาศักยภาพบัณฑิตใหม่ โดยจัดให้มีการฝึกอบรม และบรรยายพิเศษในหัวข้อต่างๆ เช่น การเขียนใบสมัครงาน การเขียนเรซูเม่ การตอบคำถามเพื่อสัมภาษณ์งาน การพัฒนาบุคลิกภาพ การศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา การศึกษาต่อต่างประเทศ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้บัณฑิตใหม่มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ก่อนสำเร็จการศึกษา
5. บริการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (Studentloan Service)
         เป็นโครงการที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ