ขั้นตอนการกู้ยืมสำหรับผู้กู้รายใหม่2560

 
       นักศึกษาเข้าใหม่ และนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ กยศ. และ กรอ. ในปีการศึกษา 2560 ให้ปฏิบัติ ดังนี้
1. ยื่นแบบคำขอกู้ยืมในระบบ e-Studentloan คลิ๊กเข้าระบบ
    คลิ๊กดูตัวอย่างแบบคำขอกู้ >> กยศ.                    
คลิ๊กดูตัวอย่างแบบคำขอกู้ >> กรอ.
2. Download แบบคำขอกู้ยืมเงิน, หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว, และ
    หนังสือรับรับรองสถานภาพครอบครัว (กรณีบิดามารดาแยกทางกันโดยไม่มีใบหย่า)
  2.1 กู้แบบ กยศ.
 
คลิ๊กดูตัวอย่าง กรณีบิดามารดาอยู่ด้วยกัน
คลิ๊กดูตัวอย่าง กรณีบิดามารดาแยกทาง/หย่าร้าง/ถึงแก่กรรม และผู้กู้ยืมอยู่กับบิดา
คลิ๊กดูตัวอย่าง กรณีผู้กู้ยืมอยู่ในความอุปการะของผู้ปกครอง(ที่มิใช่บิดามารดา)
 
2.1.3 Download หนังสือรับรองสถานภาพครอบครัว (กรณีที่บิดามารดาแยกทางกัน)
  2.2 กู้แบบ กรอ.  คลิ๊กดู คณะ/สาขา ที่สามารถกู้ กรอ. ได้
 
 
คลิ๊กดูตัวอย่าง กรณีบิดามารดาอยู่ด้วยกัน
คลิ๊กดูตัวอย่าง กรณีบิดามารดาแยกทาง/หย่าร้าง/ถึงแก่กรรม และผู้กู้ยืมอยู่กับบิดา
คลิ๊กดูตัวอย่าง กรณีผู้กู้ยืมอยู่ในความอุปการะของผู้ปกครอง(ที่มิใช่บิดามารดา)
2.2.4 Download หนังสือรับรองสถานภาพครอบครัว (กรณีที่บิดามารดาแยกทางกัน)
      ทั้งนี้ การรับรองรายได้ครอบครัวต้องให้บุคคลที่มีคุณสมบัติตามกองทุนฯ กำหนด
3. แนบหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา อย่างน้อย 1 กิจกรรม 
นักศึกษาใหม่ ส่งเอกสาร/หลักฐานที่ฝ่ายกองทุนฯ อาคาร 19 ชั้น 1
นักศึกษาชั้นปี 2,3,4 ส่งเอกสาร/หลักฐานที่สำนักแนะแนวฯ อาคาร 17 ชั้น 2
ตั้งแต่บัดนี้ – 31 สิงหาคม 2560
                 >> คลิ๊กเพื่อดูรายการเอกสารที่ต้องส่งทั้งหมด <<

ปณิธาน พันธกิจ

        สำนักแนะแนวและทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นหน่วยงานที่เอื้ออำนวยให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน สามารถพัฒนาตนเองเพื่อก้าวออกไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

        1. ให้คำปรึกษาและแนะแนวการใช้ชีวิตในด้านส่วนตัว อารมณ์ และสังคม เพื่อให้นักศึกษาสามารถช่วยเหลือตนเอง และปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม
        2. ส่งเสริมให้นักศึกษามีความพร้อมในการสมัครงาน การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพก่อนสำเร็จการศึกษา
        3. ดำเนินงานโครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

        1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถปรับตัวให้เข้ากับระบบการศึกษา และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
        2. เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเอง ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่อาชีพก่อนสำเร็จการศึกษา
        3. เพื่อดำเนินงานในการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ตลอดหลักสูตร