การต่อสัญญากองทุนฯ ปีการศึกษา 2566

          นักศีกษาชั้นปี 2-6 ที่มีความประสงค์ขอกู้กองทุนฯ ในภาคเรียนที่ 1/2566 ให้จัดเตรียมเอกสาร ดังต่อไปนี้
1. แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ
2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้ยืม
3. สมุดบันทึกกิจกรรมจิตอาสา พร้อมแนบหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
1. สำเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง
2. เอกสารรับรองรายได้ครอบครัว
   – กรณีมีรายได้ประจำ เช่น ข้าราชการ พนักงานบริษัท ใช้หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน (ไม่เกิน 60 วัน)
   – กรณีไม่มีรายได้ประจำ เช่น ค้าขาย เกษตรกร หรือไม่ได้ประกอบอาชีพ ใช้หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว กยศ.102 และสำเนาบัตรข้าราชการผู้รับรองรายได้
      ตัวอย่างการกรอก กยศ.102  
      คุณสมบัติของผู้รับรองรายได้
ส่งเอกสารด้วยตนเองที่อาคาร 12 ชั้น 6 ห้อง 12-602 เวลา 9.00-16.00 น.
ตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย. – 30 มิ.ย. 2566 (หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
สอบถามเพิ่มเติม 02-867-8000 ต่อ 5115, 5330, 064-696-2660