วิธีการปฏิบัติสำหรับนักศึกษากองทุนฯ ภาค 1/2566

  วันที่ 11 – 29 ก.ค. 2566
    ลงทะเบียนเรียน ภาค 1/2566 ผ่านระบบออนไลน์ http://www.siam.edu
                นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนโดยใช้วงเงินกู้ได้จนกว่าการลงทะเบียนจะแล้วเสร็จ หากมีวงเงินคงเหลือระบบจะโอนไปไว้ในภาค 2/2566 ต่อไป
                เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายการเงินจะทำการตัดใบเสร็จในระบบให้ โดยนักศึกษาไม่ต้องมาติดต่อด้วยตนเอง ยกเว้นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาประเภทต่างๆ ให้นำหลักฐานไปยื่นที่ฝ่ายการเงิน อาคาร 19 ชั้น 1 หลังลงทะเบียนทุกครั้ง               
  วันที่ 22 – 30 ส.ค. 2566
    ลงทะเบียนเรียนสาย เพิ่ม/ถอนรายวิชา
  วันที่ 1 – 15 ก.ย. 66
    นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เข้าระบบเพื่อยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม(บันทึกค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ) ผ่าน Application กยศ. Connect หรือ  https://wsa.dsl.studentloan.or.th และพิมพ์แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม เพื่อลงนามและจัดส่งเอกสาร ดังนี้
— รายการเอกสารที่ต้องส่งทั้งหมด —
     1. แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม จำนวน 1 ฉบับ 
     2. สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้ยืม จำนวน 1 ฉบับ
     3. สำเนาบัตรประชาชนผู้แทนโดยชอบธรรม จำนวน 1 ฉบับ (กรณีผู้กู้ยืมอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์) 
ส่งเอกสารทั้งหมดด้วยตนเองที่
อาคาร 12 ชั้น 6 ห้อง 12-602 เวลา 9.00-16.00 น.
ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 ก.ย. 66 (หยุดวันอาทิตย์)
สอบถามโทร. 064-696-2660, 02-868-6860, 02-867-8000 ต่อ 5115, 5330