การขอกู้ยืมเงินเกินหลักสูตร ปีการศึกษา 2567

     1. ต้องศึกษาในคณะ/สาขาวิชาเดิม ในสถานศึกษาเดิมอย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตร โดยไม่เคยลาออก-เข้าใหม่ หรือพักการเรียน (หากมีเหตุสุดวิสัยจนต้องพักการเรียน เช่น เจ็บป่วย ประสบอุบัติเหตุ ให้นำหลักฐานมาแสดง)
     2. มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 คงเหลือรายวิชาที่เรียนไม่เกิน 36 หน่วยกิต และต้องสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี
     3. เป็นผู้ทำประโยชน์ต่อสังคม โดยมีหลักฐานการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
     4. ต้องมีชื่ออยู่ในระบบ Digital Student Loan Fund System (DSL) แล้วเท่านั้น
อ่านหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาจากกองทุนฯ เพิ่มเติม >>>
     1. แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ
     2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้ยืม บิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง
     3. เอกสารรับรองรายได้ครอบครัว
         – กรณีมีรายได้ประจำ เช่น ข้าราชการ พนักงานบริษัท ใช้หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน
         – กรณีไม่มีรายได้ประจำ เช่น ค้าขาย เกษตรกร หรือไม่ได้ประกอบอาชีพ ใช้หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว กยศ.102 และสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับรองรายได้ คุณสมบัติของผู้รับรองรายได้
     4. สมุดบันทึกกิจกรรมจิตอาสา พร้อมแนบหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง

     5. เอกสารแสดงผลการเรียน (ทรานสคริปต์)
     6. หนังสือรับรองรายวิชาที่ต้องลงทะเบียนจากสถานศึกษา ติดต่อที่สำนักทะเบียน (งานวัดผลการศึกษา)
เอกสารด้วยตนเองที่ สำนักแนะแนวฯ อาคารสโมสรนักศึกษา (Lawson108 ชั้น 2)
 ตั้งแต่ 1 – 30 มิ.ย. 67 เวลา 9.00-16.00 น.(หยุดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
สอบถามเพิ่มเติม 02-868-6860, 02-867-8000 ต่อ 5115 หรือ 064-696-2660