col

18,10,0,50,1
600,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Powered By Creative Image Slider
www.col.siam.edu
www.col.siam.edu
www.col.siam.edu
www.col.siam.edu
www.col.siam.edu

คำถามที่พบบ่อย

Q : กรณีที่ลืมรหัสผ่านจะต้องทำอย่างไร ?    
A : กองทุนฯมีการแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ที่หน้าเว็ปไซต์ของกองทุนฯ เพื่อทำการ Reset รหัสผ่านใหม่    
       
Q : กรณีที่ยืนยันการขอกู้ยืมเงินไม่ทันภายในระยะเวลาที่กองทุนฯ กำหนดจะทำอย่างไร ?    
A : ผู้กู้ยืมควรรีบยืนยันการขอกู้ยืมเงินในเว็ปไซต์ทันทีที่ระบบเปิด หรือดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนถึงกำหนดการลงทะเบียนเรียนทุกเทอม ซึ่งกองทุนฯ จะทำการปิดระบบเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาหากผู้กู้ยืมรายใดยื่นไม่ทัน ถือว่าไม่ประสงค์จะขอกู้ยืมในเทอมนั้นๆ ให้ชำระเงินค่าเล่าเรียนเอง    
       
Q : ในเทอม 1 ไม่ได้ขอกู้ยืมค่าครองชีพ แต่ในเทอม 2 จะขอกู้ได้หรือไม่ ?    
A : ไม่สามารถทำได้  ผู้กู้ยืมจะต้องทำเรื่องขอกู้ยืมตั้งแต่เทอม 1 เท่านั้น    
       
Q : หากต้องการเปลี่ยนสถานศึกษาและต้องการยื่นเรื่องขอกู้ยืมต่อเนื่องจากที่เดิม ในเทอม 2 กับสถานศึกษาแห่งใหม่จะทำได้หรือไม่    
A : ไม่สามารถทำได้    
       
Q : กรณีที่กู้ยืมในเทอมที่ 1 แต่ไม่ต้องการกู้ต่อในเทอมที่ 2 ต้องทำอย่างไร และจะสามารถกู้ยืมในปีถัดไปได้หรือไม่ ?    
A : ในกรณีที่ไม่ต้องการกู้ยืมต่อในเทอมที่ 2 ก็ไม่ต้องเข้าไปยืนยันการขอกู้ยืมในเทอมที่ 2  และถ้าต้องการกู้ยืมในปีการศึกษาถัดไป สามารถทำได้ โดยเข้าไปยืนยันการขอกู้ยืมในระบบ และต้องส่งแบบคำขอกู้ยืมเงิน(กยศ.101) และหนังสือรับรองรายได้ครอบครัว(กยศ. 102) ให้สถานศึกษาพิจารณาภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี    
       
Q : การทำสัญญากู้ยืมต้องทำทุกปีหรือไม่และผู้ปกครองต้องมาลงนามอีกหรือไม่ ?    
A : การทำสัญญากู้ยืมทำเพียงครั้งเดียว เมื่อผู้กู้ยืมเข้ามาเรียนในสถานศึกษานั้นๆ แต่หากเปลี่ยนสถานศึกษาจะต้องทำสัญญากับสถานศึกษาใหม่ทุกครั้ง    
       
Q : ในการต่อสัญญากู้ยืมในปีต่อไปผู้รับรองรายได้ต้องเซ็นอีกหรือไม่ และหากต้องเซ็นจะเปลี่ยนผู้รับรองคนใหม่ได้หรือไม่ ?    
A : หากผู้กู้ยืม ต้องการกู้ต่อในปีการศึกษาต่อไป จะต้องนำแบบ กยศ. 102 ไปให้ผู้รับรองรายได้รับรองทุกปี(ภายในเดือนมิถุนายน) ทั้งนี้ สามารถเปลี่ยนผู้รับรองได้ตามคุณสมบัติที่กองทุนฯ กำหนด    
       
Q : ถ้าปีหน้าครอบครัวมีรายได้เกิน 360,000 บาท จะสามารถกู้ต่อได้หรือไม่ ?    
A : กรณีเป็นผู้กู้ยืม ลักษณะที่ 1 (กยศ. เดิม) ถือว่าขาดคุณสมบัติ ไม่สามารถกู้ต่อได้ ส่วนผู้กู้ยืม ลักษณะที่ 2 (กรอ. เดิม) ซึ่งเคยกู้ค่าครองชีพได้นั้น จะสามารถกู้ได้เฉพาะค่าเล่าเรียนเพียงอย่างเดียว    
       
Q : กรณีที่เรียนไม่จบตามหลักสูตร จะสามารถกู้ต่ออีกในปีถัดไปได้หรือไม่ ?    
A : กู้ได้ กรณีที่อยู่ในเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด เช่น  เรียนต่อเนื่องตลอดหลักสูตร(ไม่เคยย้ายสถานศึกษา,ไม่เคยลาออก-เข้าใหม่,ไม่เคยพักการเรียน เป็นต้น) ผลการเรียนไม่น้อยกว่า 1.75 และมีหน่วยกิตคงเหลือไม่เกิน 36 หน่วยกิต  ซึ่งผู้ที่อยู่ในเงื่อนไขดังกล่าวสามารถยื่นคำร้องที่สำนักแนะแนวฯ ได้ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี    
       
Q : ในกรณีที่นักศึกษาทำการกู้ยืมเพียงเทอมเดียวจะถือเป็นการใช้สิทธิกู้ยืม 1 ปี หรือไม่ ?    
A : กรณีนี้ถือเป็นการใช้สิทธิเต็มปี    
       
Q : ในระหว่างเทอมการศึกษา สถานศึกษาจะสามารถยกเลิกการกู้ยืมของนักศึกษาได้หรือไม่ ?    
A : สามารถทำได้  หลังจากที่สถานศึกษาอนุมัติให้กู้ยืมแล้ว นักศึกษาต้องประพฤติ ปฏิบัติให้อยู่ในระเบียบของสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด ซึ่งหากสถานศึกษาเห็นว่านักศึกษารายนั้นๆ ไม่มีความเหมาะสม ก็สามารถยกเลิกการกู้ยืมได้ทันที    
       
Q : ผู้กู้ยืมที่ยื่นเรื่องขอต่อสัญญาในปีต่อๆไปจะได้รับการอนุมัติทุกคนหรือไม่ ?    
A : การพิจารณาอนุมัติให้กู้ยืมจะต้องเป็นไปตามคุณสมบัติที่กองทุนฯ กำหนด หากในปีใดผู้กู้ยืมขาดคุณสมบัติ เช่น รายได้ครอบครัวเกินกว่าที่กองทุนฯ กำหนด หรือผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ของสถานศึกษา จะไม่สามารถกู้ต่อได้    
       
Q : ผู้กู้ยืมมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ- นามสกุล ที่อยู่ เลขที่บัญชี จะต้องทำอย่างไร? มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ- นามสกุล ที่อยู่ เลขที่บัญชี จะต้องทำอย่างไร?    
A : ใช้แบบฟอร์ม กยศ. 108 (ขอที่สำนักแนะแนวฯหรือดาวน์โหลดที่เว็ปไซต์กองทุนฯ)
กรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาหนังสือการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล
3.สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร
** ทั้งนี้ต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ และนำส่ง บมจ.ธนาคารกรุงไทย
   
       
       
You are here: Home คำถามที่พบบ่อย