col

ปณิธาน >>>

               สำนักแนะแนวและทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นหน่วยงานที่เอื้ออำนวยให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน สามารถพัฒนาตนเองเพื่อก้าวออกไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

พันธกิจ >>>
 
           1. ให้คำปรึกษาและแนะแนวการใช้ชีวิตในด้านส่วนตัว อารมณ์ และสังคม
เพื่อให้นักศึกษาสามารถช่วยเหลือตนเอง และปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม
           2. ส่งเสริมให้นักศึกษามีความพร้อมในการสมัครงาน การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพก่อนสำเร็จการศึกษา
           3. ดำเนินงานโครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
 
วัตถุประสงค์ >>>
         
           1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถปรับตัวให้เข้ากับระบบการศึกษา และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
           2. เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเอง ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่อาชีพก่อนสำเร็จการศึกษา
           3. เพื่อดำเนินงานในการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ตลอดหลักสูตร
 
You are here: Home ปณิธาน พันธกิจ