col

 
ประวัติความเป็นมาของสำนักแนะแนวและทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
 
     
 "สำนักแนะแนวและทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา" เดิมเป็นหน่วยงานสนับสนุนวิชาการภายใต้ชื่อ "แผนกแนะแนวและจัดหางาน" มีการพัฒนาตามลำดับ ดังนี้

        ปี พ.ศ. 2536 มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนักศึกษา

        ปี พ.ศ. 2537 มีบุคลากรประจำ จำนวน 3 คน โดยมีหัวหน้าแผนกเป็นผู้บริหารงาน ดำเนินงานด้านการแนะแนวนอกสถานที่ และจัดหางานให้นักศึกษา และบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา โดยทำการอยู่ที่สำนักหอสมุด ชั้น 2 เป็นการชั่วคราว

        ปี พ.ศ. 2538 ย้ายที่ทำการไปยังอาคาร 15 ชั้น 1 โดยมีบุคลากรเพิ่มเป็น 4 คน มีนักจิตวิทยาการปรึกษาให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาที่มีปัญหาในด้านต่างๆ รวมถึงดำเนินงานครอบคลุมการให้บริการแนะแนวครบทุกด้าน

        ปี พ.ศ. 2539 จนถึงปัจจุบัน ได้ย้ายที่ทำการมายังอาคาร 17 ชั้น 2 โดยมีบุคลากรจำนวน 9 คน และดำเนินงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเพิ่มอีกภารกิจหนึ่ง จนถึงปัจจุบัน

        ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2555 ได้ปรับเปลี่ยนจาก "แผนกแนะแนวและจัดหางาน" เป็น "สำนักแนะแนวและทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา" โดยมีผู้อำนวยการสำนักฯ เป็นผู้บริหารงาน และแบ่งหน่วยงานเป็น 2 แผนก คือ แผนกแนะแนวและจัดหางาน และแผนกทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยมีหัวหน้าแผนกดูแล ภายใต้บุคลากรที่ปฏิบัติงานร่วมกัน
 
You are here: Home ประวัติความเป็นมา