col

         นักศึกษาที่ประสงค์ขอกู้ค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพในภาคเรียนที่ 3/2564 ให้ดำเนินการ ดังนี้
           ลงทะเบียนเรียนภาค 3/2564 ผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ ที่เว็บไซต์ http://www.siam.edu วันที่ 14 - 17 มิ.ย. 2565 
           กรณีมียอดลงทะเบียนมากกว่ายอดกู้ ให้นักศึกษาเข้าระบบสำนักทะเบียนอีกครั้ง ไม่เกินวันที่ 21 มิ.ย. 2565 เพื่อพิมพ์ใบสรุปค่าใช้จ่าย และนำไปชำระเงินผ่านธนาคาร 
           กรณีลงทะเบียนครบทุกรายวิชาแล้ว ฝ่ายการเงินจะทำการตัดใบเสร็จในระบบให้ โดยนักศึกษาไม่ต้องมาติดต่อด้วยตนเอง กรณีได้รับทุนการศึกษาต่างๆให้ส่งหลักฐานมาที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
           กรณีต้องการขอกู้เฉพาะค่าครองชีพ ให้นักศึกษาเข้าระบบ DSL เพื่อทำแบบยืนยันการเบิกเงิน (โดยเลือกบันทึกเฉพาะค่าครองชีพเท่านั้น) แล้วจัดส่งเอกสารภายในกำหนด
           นักศึกษาเข้าระบบผ่าน Application กยศ. Connect หรือ 
https://wsa.dsl.studentloan.or.th เพื่อยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม (บันทึกค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ)
           Print แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมออกมา 2 ฉบับ พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน เช่น วันออกบัตร/วันหมดอายุของบัตรประชาชน, วันที่ทำสัญญา(ถ้าทราบ) พร้อมลงชื่อผู้กู้ยืม และผู้แทนโดยชอบธรรม(กรณีผู้กู้ยืมอายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ระบบจะปรากฏชื่อในแบบยืนยันฯ เพื่อลงนาม หากไม่ปรากฏชื่อไม่ต้องลงนาม)  ตัวอย่างการกรอกแบบยืนยัน 
           แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม จำนวน 1 ฉบับ (น.ศ. เก็บไว้ 1 ฉบับ)
           
สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้ยืม จำนวน 1 ฉบับ
           สำเนาบัตรประชาชนผู้แทนโดยชอบธรรม จำนวน 1 ฉบับ (กรณีผู้กู้ยืมอายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์)
* สำเนาเอกสารทุกฉบับลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสารเท่านั้น
                  สำนักแนะแนวและทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
                  มหาวิทยาลัยสยาม
                  38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
                  กรุงเทพมหานคร 10160  
หรือผู้ที่ประสงค์มาส่งด้วยตนเอง ติดต่อที่อาคาร 12 ชั้น 6 ห้อง 12-602 ตั้งแต่วันที่ 14 - 21 มิ.ย. 65 (วันอังคาร - เสาร์) เวลา 9.00 - 16.00 น.
หากมีข้อสงสัยสอบถามที่ โทร. 02-8686860

You are here: Home Uncategorised ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน3/2564