ปณิธาน พันธกิจ

        สำนักแนะแนวและทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นหน่วยงานที่เอื้ออำนวยให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน สามารถพัฒนาตนเองเพื่อก้าวออกไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

        1. ให้คำปรึกษาและแนะแนวการใช้ชีวิตในด้านส่วนตัว อารมณ์ และสังคม เพื่อให้นักศึกษาสามารถช่วยเหลือตนเอง และปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม
        2. ส่งเสริมให้นักศึกษามีความพร้อมในการสมัครงาน การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพก่อนสำเร็จการศึกษา
        3. ดำเนินงานโครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

        1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถปรับตัวให้เข้ากับระบบการศึกษา และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
        2. เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเอง ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่อาชีพก่อนสำเร็จการศึกษา
        3. เพื่อดำเนินงานในการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ตลอดหลักสูตร

 

คำถามที่พบบ่อย


 
Q :  คุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ 
A :  กองทุนได้กำหนดคุณสมบัติของผู้กู้ยืม ดังนี้ Click >>>
 
Q :  กรณีผู้กู้เข้าระบบเพื่อยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม(บันทึกค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ)ไม่ทันภายในระยะเวลาที่กองทุนฯ กำหนดจะต้องทำอย่างไร ? 
A :  เมื่อลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้วให้ผู้กู้เข้าระบบเพื่อยืนยันการเบิกเงินฯ และส่งเอกสารตามกองทุนฯ กำหนด หากระบบปิด/สิ้นสุดระยะเวลาที่กองทุนฯ กำหนด จะถือว่าไม่ประสงค์จะขอกู้ยืมในเทอมนั้นๆ ให้ชำระเงินค่าเล่าเรียนเอง
 
Q :  ผู้กู้ยืมจะติดตามเรื่องการโอนเงินค่าครองชีพด้วยตนเอง ได้อย่างไร
A :  ผู้กู้ยืมสามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินของตนเองได้ ดังนี้
       – Mobile Application “กยศ. Connect” 
       – เว็บไซต์ของกองทุน ตรวจสอบยอดหนี้  https://wsa.dsl.studentloan.or.th/
 
Q : หากผู้กู้มีความประสงค์เปลี่ยนแปลง/แก้ไขเบอร์โทรศัพท์ ที่ใช้ในการลงทะเบียน Mobile Application กยศ. Connect ต้องดำเนินการอย่างไร
A :  ส่งแบบฟอร์มฯ ถึงกองทุนเพื่อขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ในการลงทะเบียน กยศ.Connect พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนชน (รับรองสำเนาถูกต้อง) โดยจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์เข้ามาตามที่อยู่กองทุนหรือส่งเอกสารไฟล์ .pdf ทางอีเมล info@studentloan.or.th
 
Q : ในเทอม 1 ไม่ได้ขอกู้ยืมค่าครองชีพ แต่ในเทอม 2 จะขอกู้ได้หรือไม่ ?
A : ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 สามารถทำได้ *แต่ต้องเป็นไปตามคุณสมบัติที่กองทุนฯ กำหนด
 
Q :  หากต้องการเปลี่ยนสถานศึกษาและต้องการยื่นเรื่องขอกู้ยืมต่อเนื่องจากที่เดิม ในเทอม 2 กับสถานศึกษาแห่งใหม่จะทำได้หรือไม่
A :  ไม่สามารถดำเนินการได้ 
 
Q :  การทำสัญญากู้ยืมต้องทำทุกปีหรือไม่ และผู้ปกครองต้องมาลงนามอีกหรือไม่?
A :  การทำสัญญากู้ยืมทำเพียงครั้งเดียว แต่หากย้ายคณะ/สาขาวิชา ต้องทำสัญญากู้ยืมใหม่ หรือหากเปลี่ยนสถานศึกษาจะต้องทำสัญญากับสถานศึกษาใหม่
 
Q :  ถ้าปีหน้าครอบครัวมีรายได้เกิน 360,000 บาท จะสามารถกู้ต่อได้หรือไม่ ?
A :  กรณีเป็นผู้กู้ยืมลักษณะที่ 1 ถือว่าขาดคุณสมบัติ ไม่สามารถกู้ต่อได้ ส่วนผู้กู้ยืมลักษณะที่ 2 และผู้กู้ยืมลักษณะที่ 3 ซึ่งเคยกู้ค่าครองชีพได้นั้น จะสามารถกู้ได้เฉพาะค่าเล่าเรียนเพียงอย่างเดียว
 
Q :  กรณีที่เรียนไม่จบตามหลักสูตร จะสามารถกู้ต่ออีกในปีถัดไปได้หรือไม่ ?
A :  กรณีที่อยู่ในเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด เช่น เรียนต่อเนื่องตลอดหลักสูตร(ไม่เคยย้ายสถานศึกษา,ไม่เคยลาออก-เข้าใหม่,ไม่เคยพักการเรียน เป็นต้น) ผลการเรียนไม่น้อยกว่า 2.00 ถ้าอยู่ในเงื่อนไขดังกล่าวสามารถยื่นคำร้องที่สำนักแนะแนวฯได้ ภายในเดือนมิถุนายนของทุกปี
 
Q :  ในกรณีที่ทำการกู้ยืมเพียงเทอมเดียว จะถือเป็นการใช้สิทธิกู้ยืม 1 ปี หรือไม่ ?
A :  กรณีนี้ถือเป็นการใช้สิทธิเต็มปี