col

18,10,0,50,1
600,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Powered By Creative Image Slider
www.col.siam.edu
www.col.siam.edu
www.col.siam.edu
www.col.siam.edu
www.col.siam.edu
เอกสาร/หลักฐานประกอบการขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ (กยศ./กรอ)   
                   
                   ให้นักศึกษายื่นแบบคำขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ e-Studentloan ท่ี่ เว็บไซต์  www.studentloan.or.th และกรอกใบสมัครขอกู้ยืมเงินให้เรียบร้อย ส่งพร้อมหลักฐาน
ต่างๆ ดังนี้
 
 1. เอกสารของผู้ยื่นขอกู้  
1.1 แบบคำขอกู้ยืมเงิน ที่ Print ออกมาจากระบบ e-Studentloan
1.2 แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ (กยศ.101) ติดรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
1.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ตรวจสอบวันหมดอายุด้วย)
1.4 สำเนาทะเบียนบ้าน
1.5 ใบ รบ. หรือใบแสดงผลการศึกษาในปีที่ผ่านมา
1.6 สำเนาสัญญากู้ยืมเงินกองทุนฯ ฉบับปีล่าสุด (เฉพาะผู้กู้รายเก่า)
1.7 หลักฐานการเข้าร่วมโครงการจิตอาสา
1.8 รูปถ่ายที่อยู่อาศัย
2. เอกสารของบิดา และมารดา
2.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ตรวจสอบวันหมดอายุด้วย)
  2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน
 
2.3 หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว (กยศ.102) หรือ
      หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน (กรอ.) 
      (กรณีประกอบอาชีพอิสระ เช่น เกษตรกรรม, ค้าขาย, หรือไม่ได้ประกอบอาชีพ)
2.4 หนังสือรับรองเงินเดือน/ สลิปเงินเดือน (กรณีีประกอบอาชีพที่มีเงินเดือนประจำ)
  2.5 สำเนาใบหย่า (ถ้ามี)
  2.6 สำเนาใบมรณบัตร (ถ้ามี)
  2.7 หนังสือรับรองสถานภาพครอบครัว (กรณีไม่มีใบมรณบัตร หรือใบหย่า)
3. เอกสารของผู้ปกครอง ที่มิใช่ บิดา มารดา
   (กรณีบิดา/มารดา เสียชีวิต หรือไม่ได้อุปการะโดยสิ้นเชิง)  
3.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ตรวจสอบวันหมดอายุด้วย)
3.2 สำเนาทะเบียนบ้าน
3.3 หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว (กยศ.102) หรือ
      หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน (กรอ.) 
      (กรณีประกอบอาชีพอิสระ เช่น เกษตรกรรม, ค้าขาย, หรือไม่ได้ประกอบอาชีพ)
3.4 หนังสือรับรองเงินเดือน/ สลิปเงินเดือน (กรณีีประกอบอาชีพที่มีเงินเดือนประจำ) 
3.5 หนังสือรับรองสถานภาพครอบครัว
4. เอกสารของผู้รับรองรายได้
4.1 สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือรับรองเงินเดือน (กรณีบัตรหมดอายุ)
   
สำเนาเอกสารทุกฉบับ ต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
โดยเจ้าของเอกสาร เท่านั้น
 
   
 
You are here: Home เอกสารหลักฐานประกอบการขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ