col

18,10,0,50,1
600,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Powered By Creative Image Slider
www.col.siam.edu
www.col.siam.edu
www.col.siam.edu
www.col.siam.edu
www.col.siam.edu
     นักศึกษาชั้นปีที่ 2-6 ที่มีความประสงค์ต่อสัญญากองทุนฯ ในปีการศึกษา 2563 ให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ยืนยันการกู้ที่ www.studentloan.or.th พร้อม Print แบบคำยืนยันการขอกู้ยืมเงิน
จำนวน 1 ฉบับ (ระบบเปิดตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป Click >>ตัวอย่าง แบบคำยืนยันการขอกู้ยืมเงิน 
2. ดาวน์โหลดเอกสาร และกรอกข้อความให้ครบถ้วน ดังนี้
  2.1 แบบคำขอกู้ยืม (กยศ.101)                                        
    Click >> ตัวอย่างการเขียน กยศ.101 และแผนผังแสดงที่ตั้งบ้านพักอาศัย
  2.2 หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว (กยศ.102)
  ให้ผู้รับรองรายได้เซ็น พร้อมแนบสำเนาบัตรข้าราชการ
  Click >> คุณสมบัติผู้รับรองรายได้
  ตัวอย่างการกรอกหนังสือรับรองรายได้ 
    Click >>ตัวอย่าง   กรณีบิดามารดาอยู่ด้วยกัน
    Click >>ตัวอย่าง            กรณีบิดามารดา หย่าร้าง แยกทาง หรือถึงแก่กรรม และนักศึกษาอยู่กับบิดา
    Click >>ตัวอย่าง
กรณีที่นักศึกษาอยู่ในความอุปการะของผู้ปกครอง ที่มิใช่บิดามารดา
   
กรณีบิดา/มารดาทำงานประจำให้แนบหนังสือรับรองเงิน
เดือน หรือสลิปเงินเดือนมาด้วย(งานประจำ เช่น ราชการ,
พนักงานรัฐวิสาหกิจ, พนักงานบริษัท, โรงงาน เป็นต้น)
3. จัดทำกิจกรรมจิตอาสาไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง พร้อมแนบรูปถ่าย/หลักฐานการทำกิจกรรมให้ครบถ้วน Click >> ตัวอย่างกิจกรรมจิตอาสา
4. การจัดส่งเอกสาร มี 2 วิธี ดังนี้
 
4.1
 
ส่งเอกสารด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 4 - 30 มิถุนายน 2563 ณ อาคาร 12 ชั้น 6 ห้อง 12-602 เวลา 9.00 - 15.00 น. (หยุดอาทิตย์ - จันทร์)
 4.2
ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตามที่อยู่นี้ 
   
               สำนักแนะแนวและทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
               มหาวิทยาลัยสยาม
               38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า
               เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
       

          Click >>รายการเอกสารที่ต้องส่งทั้งหมด         

You are here: Home Uncategorised การต่อสัญญา ปีการศึกษา 2563