col

18,10,0,50,1
600,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Powered By Creative Image Slider
www.col.siam.edu
www.col.siam.edu
www.col.siam.edu
www.col.siam.edu
www.col.siam.edu
            นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอกู้เกินหลักสูตร
ให้ติดต่อที่สำนักแนะแนวฯ ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2563
          คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอกู้ยืมเงินเกินกว่าจำนวนปีที่กำหนดไว้ในหลักสูตร มีดังนี้ 
            1. ต้องเรียนคณะ/สาขา และสถาบันเดิมอย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตร โดยไม่เคยลาออก-เข้าใหม่ หรือพักการเรียน (หากมีเหตุสุดวิสัยจนต้องพักการเรียน เช่น เจ็บป่วย ประสบอุบัติเหตุ ให้นำหลักฐานมาแสดง)
            2. มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 คงเหลือรายวิชาที่จะต้องเรียนอีกไม่เกิน 36 หน่วยกิต และมีความเป็นไปได้ที่จะสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี (โปรดนำผลการเรียนมาแสดงด้วย)
            3. เป็นผู้ทำประโยชน์ต่อสังคม โดยมีหลักฐานการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคม หรือสาธารณะไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
 
ประกาศรายชื่อและค่าเล่าเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1-6
ที่ได้รับอนุมัติให้กู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
ปีการศึกษา 2562
 
 
 
 
 
 
  ขอเชิญนักศึกษาผู้กู้กองทุนฯ ชั้นปีสุดท้าย และผู้ที่กู้ครบหลักสูตร เข้าฟัง

 

 

 

 
 

 

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2557
 
 
 
สำหรับผู้กู้ยืม กรอ.
 
ให้นักศึกษามาทำสัญญา วันที่ 3 กันยายน 2557
ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคาร 12 เวลา 11.00 น. / 14.00 น.
 
 
สำหรับผู้กู้ยืม กยศ. (กู้รายใหม่)
 
รอบที่ 1 วันที่ 22 สิงหาคม 2557  คลิ๊กเพื่อตรวจสอบรายชื่อ
 
รอบที่ 2 วันที่ 12 กันยายน 2557  คลิ๊กเพื่อตรวจสอบรายชื่อ
 
ให้นักศึกษามาทำสัญญา ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคาร 12
เวลา 11.00 น. / 14.00 น.
 
 
สำหรับผู้กู้ยืม กยศ. (กู้ต่อเนื่อง)
 
รอบที่ 1 วันที่ 12 กันยายน 2557 คลิ๊กเพื่อตรวจสอบรายชื่อ
 
ให้นักศึกษามาทำสัญญา ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคาร 12
เวลา 11.00 น. / 14.00 น.
 
 
รอบที่ 2   วันที่ 1 ตุลาคม 2557    คลิ๊กเพื่อตรวจสอบรายชื่อ
 
ห้นักศึกษามาทำสัญญา ณ อาคาร 12 ชั้น 6 ห้อง 602
เวลา 11.00 น.
 
 
รอบที่ 3  วันที่ 8 ตุลาคม 2557 คลิ๊กเพื่อตรวจสอบรายชื่อ
 
ห้นักศึกษามาทำสัญญา ณ อาคาร 12 ชั้น 6 ห้อง 602
เวลา 10.30 น. / 13.30 น. / 15.30 น.
 
 
รายชื่อนักศึกษากองทุนฯ กยศ./กรอ. ที่ได้รับคูปองทุนการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ติดต่อขอรับได้ที่ อาคาร 12 ชั้น 6 ห้อง 12 - 602
วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 - 16.00 น.

Click เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับคูปองทุนการศึกษา

 
 
ประกาศผลอนุมัติกองทุนฯ สำหรับนักศึกษาที่ต่อสัญญา
ปีการศึกษา 2562
ชั้นปีที่ 2 - 6 ( เลขที่กู้ 58, 59, 60, 61-xxxx ) 

        ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อและค่าเล่าเรียนที่ได้รับอนุมัติให้กู้ตลอดปีการศึกษา หากมีข้อสงสัยหรือต้องการแก้ไขข้อมูล โปรดแจ้งภายในวันที่ 31 ก.ค. 2562 เท่านั้น (หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว ถือว่านักศึกษายอมรับกรอบวงเงินตามประกาศ และไม่อนุญาตให้มีการร้องขอเพื่อแก้ไขในภายหลัง)

 
 

 

ประกาศรายชื่อและกรอบวงเงินค่าเล่าเรียนของนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติ
ให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ กยศ. และ กรอ. ปีการศึกษา 2556

   


ประกาศรายชื่อและกรอบวงเงินค่าเล่าเรียนของนักศึกษากองทุนฯ
ชั้นปีที่ 2-6 ที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2556 (กยศ./กรอ.)


โครงการรณรงค์ชำระหนี้ 1 พฤศจิกายน 2556 - 31 มีนาคม 2557
สิทธิพิเศษ!!! สำหรับผู้กู้ กยศ.ที่ไม่เคยทำสัญญาประนีประนอมยอมความ หรือถูกดำเนินคดี คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2556

  • ผู้กู้ยืมรายใหม่ หรือผู้กู้ยืมรายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษา หรือเปลี่ยนสถานศึกษา Click
  • ผู้กู้ยืมรายเก่า ที่ไม่เปลี่ยนระดับการศึกษา และไม่เปลี่ยนสถานศึกษา Click
 
       นักศึกษาเข้าใหม่ และนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ กยศ. และ กรอ. ในปีการศึกษา 2560 ให้ปฏิบัติ ดังนี้
1. ยื่นแบบคำขอกู้ยืมในระบบ e-Studentloan คลิ๊กเข้าระบบ
    คลิ๊กดูตัวอย่างแบบคำขอกู้ >> กยศ.                    
คลิ๊กดูตัวอย่างแบบคำขอกู้ >> กรอ.
2. Download แบบคำขอกู้ยืมเงิน, หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว, และ
    หนังสือรับรับรองสถานภาพครอบครัว (กรณีบิดามารดาแยกทางกันโดยไม่มีใบหย่า)
  2.1 กู้แบบ กยศ.
 
คลิ๊กดูตัวอย่าง กรณีบิดามารดาอยู่ด้วยกัน
คลิ๊กดูตัวอย่าง กรณีบิดามารดาแยกทาง/หย่าร้าง/ถึงแก่กรรม และผู้กู้ยืมอยู่กับบิดา
คลิ๊กดูตัวอย่าง กรณีผู้กู้ยืมอยู่ในความอุปการะของผู้ปกครอง(ที่มิใช่บิดามารดา)
 
2.1.3 Download หนังสือรับรองสถานภาพครอบครัว (กรณีที่บิดามารดาแยกทางกัน)
  2.2 กู้แบบ กรอ.  คลิ๊กดู คณะ/สาขา ที่สามารถกู้ กรอ. ได้
 
 
คลิ๊กดูตัวอย่าง กรณีบิดามารดาอยู่ด้วยกัน
คลิ๊กดูตัวอย่าง กรณีบิดามารดาแยกทาง/หย่าร้าง/ถึงแก่กรรม และผู้กู้ยืมอยู่กับบิดา
คลิ๊กดูตัวอย่าง กรณีผู้กู้ยืมอยู่ในความอุปการะของผู้ปกครอง(ที่มิใช่บิดามารดา)
2.2.4 Download หนังสือรับรองสถานภาพครอบครัว (กรณีที่บิดามารดาแยกทางกัน)
      ทั้งนี้ การรับรองรายได้ครอบครัวต้องให้บุคคลที่มีคุณสมบัติตามกองทุนฯ กำหนด
3. แนบหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา อย่างน้อย 1 กิจกรรม 
นักศึกษาใหม่ ส่งเอกสาร/หลักฐานที่ฝ่ายกองทุนฯ อาคาร 19 ชั้น 1
นักศึกษาชั้นปี 2,3,4 ส่งเอกสาร/หลักฐานที่สำนักแนะแนวฯ อาคาร 17 ชั้น 2
ตั้งแต่บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2560
                 >> คลิ๊กเพื่อดูรายการเอกสารที่ต้องส่งทั้งหมด <<
 

การต่อสัญญาของนักศึกษากองทุนฯ กรอ.
ปีการศึกษา 2560
(เลขที่กู้ 59, 58, 57, 56, 55-xxxx)
       นักศึกษา ชั้นปี 2, 3, 4... ที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ ต่อ ในปีการศึกษา 2560 ให้ดำเนินการ ดังนี้
1. ยืนยันการกู้ที่ www.studentloan.or.th พร้อม Print แบบคำยืนยันการขอกู้ยืมเงิน จำนวน 1 ฉบับ คลิ๊กดูตัวอย่าง
2. ดาวน์โหลดเอกสารและกรอกข้อความให้ครบถ้วน ดังนี้
2.1 แบบคำขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต
2.2 แบบคำขอกู้ยืม (กยศ.101)
     ให้ผู้รับรองรายได้เซ็น พร้อมแนบสำเนาบัตรข้าราชการ (ถ้าบิดาและมารดาทำงานประจำทั้งคู่ให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือนแทน โดยไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มนี้)
ตัวอย่างการกรอกหนังสือรับรองรายได้ 
คลิ๊กดูตัวอย่าง กรณีบิดามารดาอยู่ด้วยกัน
คลิ๊กดูตัวอย่าง กรณีบิดามารดา แยกทางกัน หย่าร้าง หรือถึงแก่กรรม
                 และนักศึกษาอยู่กับบิดา
คลิ๊กดูตัวอย่าง กรณีที่นักศึกษาอยู่ในความอุปการะของผู้ปกครอง (ที่มิใช่บิดามารดา)
  2.4 กรณีที่บิดา/มารดาทำงานประจำ ให้แนบหนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือนมาด้วย (งานประจำ เช่น ราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ, พนักงานบริษัท, โรงงาน เป็นต้น)
  คลิ๊กดูตัวอย่าง หนังสือรับรองเงินเดือน
3. จัดทำกิจกรรมจิตอาสาไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง พร้อมแนบรูปถ่าย/หลักฐานให้ครบถ้วน
    คลิ๊กดูตัวอย่าง กิจกรรมจิตอาสา
ส่งเอกสารทั้งหมดที่อาคาร 12 ห้อง 602
ภายในวันที่ 16-30 มิถุนายน 2560 
เวลา 09.00-16.00 น. วันอังคาร - เสาร์ (หยุดวันอาทิตย์ - จันทร์)
คลิ๊กดูรายการเอกสารที่ต้องส่งทั้งหมด
* ผู้ที่ได้เกรดเฉลี่ยน้อยกว่า 2.00 (นับรวมถึงภาคการศึกษาที่ 2/2559) ให้ติดต่ออาจารย์แนะแนวฯ เพื่อขอรับคำปรึกษาโดยด่วน
You are here: Home ข่าวประชาสัมพันธ์